Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

1 matching records.

You searched on:
Language: romani čhib - Romani

gripaki vaksinacia: Kaske trubul te del thaj soske Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020

Department of Health and Social Care

Kaja brošura/patrinlil vakarol sar tu šaj te mažutisare te arakhe korkori tut thaj kire čhavren mamuj i gripa akava ivend thaj soske si but džanlo/importantno le manuša save si pe majbaro risko katar ki gripa te vaksinirisaren pes bilovengo sakova be...

Romani - Booklet / Leaflet