Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

2 matching records.

You searched on:
Language: Tagalog - Tagalog

pagbabakuna sa trangkaso: Sino ang dapat magkaroon nito at bakit Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020

Department of Health and Social Care

Ipinapaliwanag ng leaflet na ito kung paano ka makakatulong na protektahan ang sarili mo at ang mga anak mo laban sa flu sa paparating na taglamig na ito, at kaya napakahalaga na ang mga taong nasa mas mataas na peligrong magkatrangkaso ay magkaroon ...

Tagalog - Booklet / Leaflet

Working in the UK - Your rights

Trades Union Congress (TUC)

Welcome to the TUC guide on your rights at work in the UK. The TUC is the national centre of trade unions in the UK – we represent more than 5.5 million workers and 52 unions from a variety of sectors. Trade unions bring workers togeth...

Tagalog - Online Resource