Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

31 matching records.

You searched on:
Language: Cymraeg - Welsh

ACNE Acne

British Association of Dermatologists

Ysgrifennwyd y daflen hon i’ch helpu chi i ddeall mwy am acne. Mae’n dweud wrthych beth yw acne, beth sy’n ei achosi, beth allwch chi wneud yn ei gylch a ble gallwch gael mwy o wybodaeth amdano.

Welsh - Booklet / Leaflet

Beth yw AKU? An Introduction to Alkaptonuria (AKU)

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how this condition from the leaflets below.

Welsh - Booklet / Leaflet

Cyflwyniad i osteoporosis Arweiniad byr i iechyd esgyrn, esgyrn brau a thoriadau An Introduction to Osteoporosis

National Osteoporosis Society

Mae ein hesgyrn yn cynnwys colagen (protein), calsiwm, halwynau a mwynau. Mae pob asgwrn wedi'i ffurfio o haen allanol galed a elwir yn asgwrn cortigol a rhwydwaith mewnol cryf o asgwrn trabecwlaidd sy'n edrych yn debyg i ddiliau mêl, gyda gwaed a mê...

Welsh - Online Resource

ECSEMA ATOPIG Atopic Eczema

British Association of Dermatologists

Ysgrifennwyd y daflen hon i’ch helpu chi i ddeall mwy am ecsema atopig. Mae’n dweud wrthych beth yw ecsema atopig, beth sy’n ei achosi, sut gellir ei drin a ble gallwch gael mwy o wybodaeth amdano.

Welsh - Booklet / Leaflet

Gofal Mewn Galar Ar Gyfer Plant Wedi i Rywun Farw Bereavement care - for children after someone dies

Cruse Bereavement Care

This leaflet in English and Welsh talks about Feelings, why someone has died and what things and who can help.

Welsh - Online Resource

Breast Cancer

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about the diagnosis and treatment of breast cancer. Breast cancer can affect both women and men. This fact sheet is aimed mainly at women, as very few cases of breast cancer occur in men. However, the treatments used...

Welsh - Booklet / Leaflet

Lwfans Gofalwr Carers Allowance

Department for Work and Pensions

A carer is someone who looks after a person who is disabled. Carers may be able to get a benefit called Carer’s Allowance. This is a contribution towards the income of carers who are unable to work fulltime. It is not a wage for caring.

Welsh - Online Resource

Cemotherapi Chemotherapy

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about chemotherapy. Many people with cancer will have chemotherapy as part of their treatment.

Welsh - Booklet / Leaflet

Cygnor ar Bopeth Citizens Advice (CAB) (Website)

Citizens Advice Bureau

Information on this website is provided by the National Association of Citizens Advice Bureaux and covers information about health, including patients' rights, costs, complaints, services and charges for people from abroad. Brief information in diff...

Welsh - Website

Diagnosing and treating breast cancer - Bengali (BCC99)

Breast Cancer Care

Diagnosing and treating breast cancer in Bengali. This reasource is currently available for online streaming only. Covers being referred to a breast clinic, receiving a diagnosis and what treatments you may be offered.

Welsh - Audio

Lwfans Byw i’r Anabl Disability Living Allowance (adults)

Department for Work and Pensions

Budd-dal a chymorth y gallwch eu cael os ydych yn sâl neu’n anabl.

Welsh - Online Resource

Offer nwy, Mynnwch eu harchwilio, Cadwch nhw’n ddiogel Gas appliances, get them checked, keep them safe

Health and Safety Executive

Bob blwyddyn mae tua 14 o bobl yn marw o wenwyno carbon monocsid a achosir gan offer nwy neu simneiau na chawsant eu gosod na’u cynnal a’u cadw’n iawn. Mae llawer hefyd yn dioddef o salwch.

Welsh - Booklet / Leaflet

Cyfraith Iechyd a Diogelwch Beth sydd angen i chi ei wybod Health and Safety law - what you need to know

Health and Safety Executive

Mae gan bob gweithiwr hawl sylfaenol i weithio mewn amgylchedd lle y rheolir risgiau i iechyd a diogelwch yn gywir. Mae Deddf Iechyd a Diogelwch yn ymwneud ag atal rhywun rhag cael ei anafu yn y gwaith neu fynd yn sâl o ganlyniad i’r gwaith. Cyfrifol...

Welsh - Online Resource

Iechyd gyda chostau iechyd Help with health costs - information in other languages

Department of Health and Social Care

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf a bod angen cyngor arnoch ar gael help gyda chost:...

Welsh - Booklet / Leaflet

Helpwch eich babi i symud a chwarae bob dydd Help your baby move and play every day

British Heart Foundation

Tips and ideas for parents and carers on encouraging their babies to be active every day.

Welsh - Booklet / Leaflet

Helpwch eich plentyni i symud a chwarae bob dydd Help your child move and play every day

British Heart Foundation

Tips and ideas for parents and carers on encouraging their under 5 year olds to be active every day.

Welsh - Booklet / Leaflet

Sut mae AKU yn cael ei etifeddu How AKU is Inherited

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how the condition is inherited from the leaflets below.

Welsh - Booklet / Leaflet

METHOTREXATE Methotrexate

British Association of Dermatologists

Ysgrifennwyd y daflen hon i’ch helpu chi i ddeall mwy am methotrexate. Mae’n dweud wrthych beth ydyw, sut mae’n gweithio, sut caiff ei ddefnyddio i drin cyflyrau’r croen, a ble gallwch gael mwy o wybodaeth.

Welsh - Booklet / Leaflet

Yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch ac yn poeni am eich swydd? Off work sick and worried about your job?

Health and Safety Executive

Mae’r daflen hon yn cynnwys cyngor ymarferol i chi os ydych yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch ac yn poeni am golli’ch swydd, neu’n poeni y bydd dychwelyd i’r gwaith yn wael i’ch iechyd. Mae’n awgrymu camau y gallwch eu cymryd eich hunain i’ch he...

Welsh - Online Resource

Osgoi syrthio o gerbydau - Cyngor i weithwyr Preventing falls from vehicles - advice for workers

Health and Safety Executive

Cofnodir dros 2000 o anafiadau difrifol yn deillio o bobl o syrthio o gerbydau gan HSE bob blwyddyn. Ymhlith yr anafiadau hyn mae torri breichiau neu goesau sy’n arwain at absenoldeb o’r gwaith am wythnosau ac efallai at golli enillion. Mae’n siŵr bo...

Welsh - Online Resource

Prostate cancer - A guide for men who've just been diagnosed

Prostate Cancer UK

This booklet is for men who've recently been diagnosed with prostate cancer. We explain what prostate cancer is, the tests you may have to diagnose it, and the treatment options available. It has space to record your test results, treatment options a...

Welsh - Online Resource

SORIASIS – TROSOLWG Psoriasis - An Overview

British Association of Dermatologists

Mae Cymdeithas Dermatolegwyr Prydain yn cynnig tair taflen wybodaeth i gleifion am soriasis. Ysgrifennwyd y daflen hon i roi trosolwg i chi o’r pwnc. Mae’n dweud wrthych beth yw soriasis, beth sy’n ei achosi, beth allwch chi wneud yn ei gylch a ble g...

Welsh - Booklet / Leaflet

Y CRAFU Scabies

British Association of Dermatologists

Ysgrifennwyd y daflen hon i’ch helpu chi i ddeall mwy am y crafu. Bydd yn dweud wrthych beth yw’r crafu, beth sy’n ei achosi, beth allwch chi wneud yn ei gylch a ble gallwch gael mwy o wybodaeth amdano.

Welsh - Booklet / Leaflet

Deall radiotherapi Understanding radiotherapy

Macmillan Cancer Support

A welsh translation of our booklet, Understanding Radiotherapy. As well as describing radiotherapy, and explaining different types such as external beam radiotherapy and internal radiotherapy, this booklet covers the treatment’s benefits and risks, i...

Welsh - Booklet / Leaflet

WRTICARIA AC ANGIOEDEMA Urticaria and Angioedema

British Association of Dermatologists

Ysgrifennwyd y daflen hon i’ch helpu chi i ddeall mwy am wrticaria ac angioedema. Mae’n dweud wrthych beth ydynt, beth sy’n eu hachosi, beth allwch chi wneud yn eu cylch a ble gallwch gael mwy o wybodaeth amdanynt.

Welsh - Booklet / Leaflet

Beth yw Alcaptonwria What is Alkaptonuria

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about this condition from the leaflet below.

Welsh - Booklet / Leaflet

What is Diabetes?

Diabetes UK

Diabetes is a condition which occurs when your body cannot use blood glucose properly. Our bodies use glucose in the blood for energy. Blood glucose levels go up when we eat any food or drink that contains carbohydrate such as chapatti, rice, bread, ...

Welsh - Online Resource

Gweithio gyda VDUs Working with VDUs

Health and Safety Executive

Mae’r daflen hon yn ganllaw i bobl sy’n gweithio gydag unedau arddangos gweledol (VDUs), a’u cyflogwyr.

Welsh - Online Resource

Iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle Workplace health safety and welfare

Health and Safety Executive

Mae gan gyflogwyr ddyletswydd gyffredinol o dan adran 2 o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974 i sicrhau, cyn belled ag y bo’n rhesymol ymarferol, iechyd, diogelwch a lles eu cyflogeion yn y gwaith. Mae’r daflen hon yn rhoi amlinelliad byr ...

Welsh - Online Resource

Eich cynllun gweithredu asthma Your asthma action plan

Asthma UK

Your personalised asthma action plan has all the information and tips you need to stay well. Based on your asthma history, it tells you: which medicines to take each day how to spot if your asthma’s getting worse – and what t...

Welsh - Online Resource

Your Urgent Referral Explained

Cancer Research UK

This leaflet will explain: * Receiving an urgent referral * Going to your appointment * Having tests * Getting results

Welsh - Online Resource