Back to Search Page
To print this page, select format and Click Here

Search Results Resources

42 matching records.

You searched on:
Language: ਪੰਜਾਬੀ - Punjabi

15 Healthcare Essentials - the care you should receive

Diabetes UK

Having the right care is essential for the wellbeing of all people with diabetes. There is a minimum level of healthcare that every person with diabetes deserves and should expect. Here are the 15 essential checks and services you should receive. If ...

Punjabi - Online Resource

ਕਫਣਸੀ Acne

British Association of Dermatologists

ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਕਫਣਸੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਕਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱ ਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi - Booklet / Leaflet

AKU ਕੀ ਹੈ ?? An Introduction to Alkaptonuria (AKU)

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how this condition from the leaflets below.

Punjabi - Booklet / Leaflet

Breast Cancer

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about the diagnosis and treatment of breast cancer. Breast cancer can affect both women and men. This fact sheet is aimed mainly at women, as very few cases of breast cancer occur in men. However, the treatments used...

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਅਸ ਕਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Care Quality Commission - About us

Care Quality Commission

ਅਸ􀂀 ਇੰਗਲ􀂂ਡ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਨਯੰਤ੍ਰਕ ਹਾਂ। ਿਨਯੰਤ੍ਰਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ (ਗੌਰਿਮੰਟ) ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ ਜਾਂ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਸੀਿਮੰਟ Cement

Health and Safety Executive

Cement is widely used in construction. Anyone who uses cement (or anything containing cement, such as mortar, plaster and concrete) or is responsible for managing its use should be aware that it presents a hazard to health.

Punjabi - Online Resource

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ Chemotherapy

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about chemotherapy. Many people with cancer will have chemotherapy as part of their treatment.

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸੁਝਾਅ Communication tips for people with hearing loss

RNID (Royal National Institute for Deaf People)

The RNID (Royal National Institute for Deaf People) provides information and support on all aspects of deafness, hearing loss and tinnitus.

Punjabi - Easy Read

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਸੁਝਾਅ Communication tips for people with hearing loss

RNID (Royal National Institute for Deaf People)

The RNID (Royal National Institute for Deaf People) provides information and support on all aspects of deafness, hearing loss and tinnitus.

Punjabi - Easy Read

Depression

Royal College of Psychiatrists (The)

This leaflet is for anyone who is, or has been depressed. We hope it will also be helpful for friends and relatives. It describes what depression feels like, some of the help that is available, how you can help yourself and how to help someone else w...

Punjabi - Online Resource

Diagnosing and treating breast cancer - Bengali (BCC99)

Breast Cancer Care

Diagnosing and treating breast cancer in Bengali. This reasource is currently available for online streaming only. Covers being referred to a breast clinic, receiving a diagnosis and what treatments you may be offered.

Punjabi - Audio

Drive away bad backs - Advice for mobile machine operators and drivers

Health and Safety Executive

Mobile machine operators and drivers often report back pain. This can have many causes, not all related to work. But back pain may be made worse by driving for a long time in a poorly adjusted seat, jolting and jarring from rough roads (whole-body vi...

Punjabi - Online Resource

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਰੋ - ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ Find out about your prostate

Prostate Cancer UK

ਇਹ ਕਕਤਬਚਾ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਥਾਰ ਕਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਕਕਨ੍ਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿੱਲ ਕਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਰ...

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਫਲੂਟੀਕਾਕਰਨ : ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Flu vaccination: who should have it this winter and why, 2019 to 2020

Department of Health and Social Care

ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਲੂਦੇਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇਹੋ, ਅਤੇਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਫਲੂਦੇਵਧੇਹੋਏ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ।

Punjabi - Booklet / Leaflet

Get Well Soon Without Antibiotics leaflet

Royal College of General Practitioners

This leaflet, produced by the Department of Health, explains the need to get the right treatment for common illnesses such as colds and coughs without encouraging antibiotic resistance. It is available in different languages and is suitable for distr...

Punjabi - Online Resource

Handling kerbs: Reducing the risks of musculoskeletal disorders (MSDs)

Health and Safety Executive

This information sheet explains how to manage the risks associated with the repetitive manual handling of kerbs and associated products. The guidance is relevant to the whole supply chain involved in the use of kerbs including clients, designers, man...

Punjabi - Online Resource

Help with health costs - information in other languages

Department of Health and Social Care

A short flyer that explains what the 'Health with Health Costs' system is, what it covers and how to access the service if English is not your first language.

Punjabi - Booklet / Leaflet

Hepatitis B (British liver trust)

British Liver Trust

Overview of Hepatitis B, symptoms, diagnosis, treatment and prevention methods.

Punjabi - Booklet / Leaflet

AKU ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ How AKU is Inherited

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about how the condition is inherited from the leaflets below.

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? How's your hearing?

RNID (Royal National Institute for Deaf People)

The RNID (Royal National Institute for Deaf People) provides information and support on all aspects of deafness, hearing loss and tinnitus.

Punjabi - Easy Read

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇਨਵੇਂਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ Important Information about Coronavirus Treatments

NHS England

Letter from Professor Stephen Powis (National Medical Director, NHS England and NHS Improvement) about new COVID-19 treatments for patients who are at highest risk of becoming seriously ill. Published 17 December 2021 and updated 1 F...

Punjabi - Letter

Liver Cancer

British Liver Trust

This leaflet gives information about Liver Cancer (Primary and Secondary) including Symptoms, Diagnosis, Prevention and Treatment

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ Methotrexate

British Association of Dermatologists

ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (Methotrexate) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੰ ਕਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ...

Punjabi - Booklet / Leaflet

NHS cervical screening

Department of Health and Social Care

This leaflet tells you about cervical screening. It aims to help you choose whether or not to take part in the NHS Cervical Screening programme.

Punjabi - Online Resource

Patient Leaflet (NDPP)

NHS England

You have taken an important first step and found out you are at high risk of Type 2 diabetes. The NHS Diabetes Prevention Programme will help you take control of your health, supporting you to make changes to your diet, weight and the amount of exerc...

Punjabi - Online Resource

ਚੰਬਲ – ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ Psoriasis - An Overview

British Association of Dermatologists

ਕਬਿਕਟਐ ੋਸ ਸੀਏਐਨ ਆੱਫ ਡਰਮਾਟ ਲਕਜਸਟਜ ਚੰਬਲ (psoriasis) ਬਾਬਤ ਕਤੰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕਤਾਬਕਚਆਂ ਦੀ ਪੇਐਕਐ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨੰ ਕਿਐੇ ਦਾ ਸਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਚੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ...

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ Radiotherapy

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about radiotherapy. Radiotherapy is used to treat certain types of cancer. It's sometimes used to control the symptoms of cancer. Many people with cancer will have radiotherapy as part of their treatment.

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਖੁਰਕ Scabies

British Association of Dermatologists

ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਖੁਰਕ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕਖਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦਿੱਸੇਿਾ ਕਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ Screening tests for you and your baby: description in brief Listen online

Public Health England

Online resources explaining the screening tests offered during and after pregnancy.

Punjabi - Online Resource

ਸਰਜਰੀ Surgery

Macmillan Cancer Support

This fact sheet gives information about surgery for cancer.

Punjabi - Booklet / Leaflet

The Survivor’s Handbook

Women's aid

The handbook comprises short sections covering every aspect of seeking help and support. It covers understanding domestic violence and how to make yourself and your children safe, guides you through the legal protection framework, and explains the ro...

Punjabi - Online Resource

ਛਪਾਕੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਛਪਾਕੀ Urticaria and Angioedema

British Association of Dermatologists

ਇਸ ਕਕਤਾਬਚੇ ਨੰ ਤੁਹਾਨੰ ਛਪਾਕੀ (urticaria) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਛਪਾਕੀ (angioedema) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਕਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ...

Punjabi - Booklet / Leaflet

ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਦਾਗ Urticaria Pigmentosa

British Association of Dermatologists

ਇਸ ਿਕਤਾਬਚੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਦਾਗਾਂ (urticaria pigmentosa) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛਪਾਕੀ ਦੇ ਦਾਗ (urticaria pigmentosa) ਕੀ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸ€ ਿ...

Punjabi - Booklet / Leaflet

Watch your step in the construction industry

Health and Safety Executive

Several thousand construction workers are injured each year following a trip or slip while they’re at work on a building site. Around 1000 of these involve someone fracturing bones or dislocating joints. This booklet gives a few examples of some sens...

Punjabi - Online Resource

We are sorry that you have had a miscarriage

Miscarriage Association (The)

A miscarriage can be a distressing experience. You were expecting a baby and you are probably having to cope with all sorts of feelings about this loss. Changes inside your body can also affect the way you are feeling. These bi-lingual...

Punjabi - Online Resource

ਤੁਹਾਡੇ NHS ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ􀂇ਬੰਧ ਤ􀂃 ਿਮਆਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ What can you expect from a good hospital?

Care Quality Commission

ਇਹ ਸੇਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰ ੂNHS ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ, ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ: - ਿਜਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ NHS ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰ ਿਨਯੰਤਰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਈਆਂ ਅਿਹਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰ ੂਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। - ਕੁਆਲਟੀ (ਗੁਣਵ...

Punjabi - Online Resource

ਅਲਕੈ ਪਟੋਨੂ ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ? What is Alkaptonuria

Alkaptonuria (AKU) society

Alkaptonuria, also known as AKU or Black Bone Disease, is a rare inherited condition that causes the cartilage on joints to become black and brittle. Find out more about this condition from the leaflet below.

Punjabi - Booklet / Leaflet

What is Diabetes?

Diabetes UK

Diabetes is a condition which occurs when your body cannot use blood glucose properly. Our bodies use glucose in the blood for energy. Blood glucose levels go up when we eat any food or drink that contains carbohydrate such as chapatti, rice, bread, ...

Punjabi - Online Resource

ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਮਾਨਕ ਹਨ ਿਜਨ􀂉􀁿 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ􀁿 ਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਦੇ ਿਨਯਮ ਤ􀂃 ਉਮੀਦ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। What standards you have a right to expect from the regulation of your dentist

Care Quality Commission

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸ􀂀 ਇੰਗਲ􀂂ਡ ਿਵੱਚ ਦੰਦ􀁿 ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਪ􀂇ਣਾਲੀ ਤ􀂃 ਇਲਾਜ ਜ􀁿 ਦੇਖਭਾਲ ਪ􀂇ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਮਾਨਕ ਹਨ ਿਜਨ􀂉􀁿 ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦ􀁿 ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ-ਪ􀂇ਣਾਲੀ ਤ􀂃 ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ...

Punjabi - Online Resource

Working in the UK - Your rights

Trades Union Congress (TUC)

Welcome to the TUC guide on your rights at work in the UK. The TUC is the national centre of trade unions in the UK – we represent more than 5.5 million workers and 52 unions from a variety of sectors. Trade unions bring workers togeth...

Punjabi - Online Resource

Working on roofs

Health and Safety Executive

Any fall from a roof inevitably involves at least a serious injury. The risks are substantial, however long or short the work. Many have been killed who only meant to be on the roof for a few minutes ‘to have a quick look’ or to carry out a small rep...

Punjabi - Online Resource

Your asthma action plan

Asthma UK

Your personalised asthma action plan has all the information and tips you need to stay well. Based on your asthma history, it tells you: which medicines to take each day how to spot if your asthma’s getting worse – and what t...

Punjabi - Online Resource